Blue Flower

Bildiri göndermek için tıklayınız

Daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası dergide yayınlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Son iki yıl içinde olmak koşuluyla, HASUDER’in etkinlikleri dışında ulusal ya da uluslararası etkinliklerde daha önce sunulmuş çalışmalar, sunuldukları yer ve zaman belirtilerek gönderilmek koşuluyla kabul edilecektir.

Bildiri, gönderilen halk sağlığı alanına uygun olmalıdır.

Derleme özetleri, konu üzerinde özelleşmiş ve deneyimli bir yazar tarafından (konu ile ilgili en az biri uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan en az üç yayını olan) yazılırsa, hakem değerlendirme sürecine alını. Bildiri gönderme sürecinde yazar konu ile ilgili yayımlanmış yayınlarının künyelerini bildirmiş olmalıdır.

Hakem değerlendirmesi, gönderilen bildirinin niceliksel veya niteliksel çalışma olmasına göre, önceden standartlaştırılmış iki ayrı değerlendirme formu ile yapılacaktır.

Sorumlu yazar bildirisini sunma biçimini sözel/poster olarak belirtmelidir; ancak sözlü sunumlara ayrılacak zaman darlığı nedeniyle, sözel sunum istemlerinin tümünün karşılanamayabileceği baçvuru sırasında öngörülmelidir. Sözel sunum imkanı sağlanamayan bildirilertartışmalı poster veya poster sunumu olarak değerlendirilecektir. Seçilen posterler 70x100 ebatlarında hazırlanmalıdır. Editöryal kurulun seçeceği bazı posterler tartışmalı poster olarak seçilerek, görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında poster başı değerlendirme yapılacaktır. Tartışmalı poster sunumu için yazarlar bilgilendirilecektir ve belirtilen saatte posterlerinin başında olmaları istenecektir.

Bildirilerde yazar(lar)ın ya da çalışma yapılan yerin tanınmasını sağlayacak bölümlerin özet metni içerisinde yer almaması yazarların sorumluluğundadır.

Kongreye bildiriler özet olarak kabul edilecek, yazarlardan tam metin istenmeyecektir. Özet metni 600 sözcüğü aşmayacak biçimde yazılmalıdır.

Bildiride tablo, şekil vb. görseller ve kaynak kullanılmamalıdır.

Bildiri başlığı çalışma ile uyumlu, çalışma içeriğini yansıtacak biçimde, açık ve olduğunca kısa olmalıdır, tüm başlık boşluklu olarak 99 karakteri geçmemeli v büyük harfle yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazar ismi/isimleri ad ve soyadların ilk harfleri büyük olarak, unvan belirtilmeden, formdaki ilgili kısma “yazar ekle” seçeneği ile yazılmalı, yazarların kurum isimleirnde kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde herhangi bir yazar ve kurum adı bulunmamalıdır.

Özet metni “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” alt bölümlerinden oluşmalıdır.

 “Giriş ve Amaç” bölümünde bu araştırmaya neden gerek duyulduğu ve çalışmanın amacı açık ve anlaşılır biçimde belirtilmelidir.

 “Gereç ve Yöntem” bölümünde; Araştırmanın tipi, zaman, yer ve kişi özellikleri, olguların kapsam içine alınması ile ilgili ölçütler, evren ve örneklem, bağımlı ve bağımsız değişkenler, kullanılan araçlar ve ölçüm standartları, ölçüm yönteminin geçerlik ve güvenilirliği, kullanılan istatistiksel yöntemlerin adı ve araştırma etiği ile ilgili yapılan işlemlerin açıkça yazılması beklenmektedir.

“Bulgular” bölümünde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın amacı, hipotezleri/araştırma soruları dikkate alınarak açık, net ve anaşılır biçimde, tarafsız ve yorumsuz olarak aktarılmalıdır.

“Sonuç ve Öneriler” bölümünde araştırmacının bulgularında dayanarak vardığı sonuç, yargı birkaç cümle ile özetlenmelidir. Araştırmanın amacını ve elde edilen sonuçları aşan zorlama çıkarımlardan kaçınılmalı, araştırmanın yol açtığı yeni sorular veya yapıcı öneriler belirtilerek hazırlamalıdır.

Anahtar sözcük sayısı 3’ten az, 5’den fazla olmamalıdır.

Bildiri Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Çalışma için her hangi bir kaynaktan finansal destek alınması durumunda, bu destek açık olarak yazılmalıdır.

Yazarların tümünün bu çalışma ile ilgisi olabilecek biçimde her hangi bir kurum ya da kuruluşla çıkar ilişkisi içerisinde olup olmadıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Yazarlar bildirinin kabul edilmesi halinde, Kongre kitabında ve HASUDER’e ait sitelerde elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin izni, telif hakkı istemeksizin vermiş olduklarını belirtmelidir.

 

Bildiri göndermek için tıklayınız